Availability: W magazynie

Ochrona danych osobowych w sądach

SKU: ODOwS2

89,00 

Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66248-79-3
Liczba stron: 222
Okładka: miękka

Opis

Pierwsze kompleksowe opracowanie dla sądowych administratorów danych osobowych, dzięki któremu czytelnicy zyskają wiedzę o zastosowaniu konkretnych instrumentów prawnych, mogących pomóc w skutecznej ochronie przed naruszeniami ochrony danych w sądach. Dowiedzą się także, jak pogodzić wymóg jawności postępowań i działań sądów z koniecznością ochrony danych osobowych i zapewnić prawidłowe przetwarzanie danych osobowych orzeczniczych i pozaorzeczniczych.

Publikacja zawiera liczne odniesienia do wytycznych i decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także Europejskiej Rady Ochrony Danych, orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE oraz krajowego orzecznictwa z zakresu ochrony danych osobowych.

Autorka udziela odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące organizacji ochrony danych osobowych, ich udostępniania i publikowania. Pokazuje na przykładach działania służące ochronie danych, które powinny być podejmowane w sądach, wymogi i uwarunkowania ich przetwarzania, a także analizuje obszary szczególnego ryzyka.

Joanna Łukaszyk:

Doktor nauk prawnych, autorka publikacji z zakresu ochrony danych osobowych, inspektor ochrony danych w sądach oraz innych podmiotach publicznych. Od wielu lat związana ze środowiskiem akademickim, prowadzi także szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla firm i podmiotów publicznych, w tym dla sądów, ZUS, KRUS, ARMIR. Autorka i współautorka licznych procesów przetwarzania danych osobowych w projekcie kodeksu RODO dla uczelni.

Spis treści

Spis skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Zakres zastosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w sądach
1.1. Reżim prawny właściwy dla procesów przetwarzania danych osobowych w sądach
1.2. Właściwość organów nadzorczych w procesach przetwarzania danych osobowych w sądach
1.3. Zastosowanie zasad ochrony danych osobowych w sądach

Rozdział 2. Sądowi administratorzy danych osobowych
2.1. Ogólna charakterystyka administratora
2.2. Prezes sądu jako administrator danych osobowych
2.2.1. Istota przetwarzania danych osobowych przez prezesa sądu jako administratora
2.2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez kuratorów
2.3. Dyrektor sądu jako administrator danych osobowych

2.4. Sąd jako administrator danych osobowych
2.5. Relacje między administratorami

Rozdział 3. Podstawy przetwarzania danych osobowych przez sądowych administratorów
3.1. Wielość prawnych podstaw przetwarzania danych osobowych
3.2. Obowiązek administratora jako kluczowa podstawa przetwarzania danych osobowych w sądach
3.3. Przykłady przetwarzania na podstawie obowiązku administratora
3.3.1. Przykład: przetwarzanie danych osobowych w pismach procesowych
3.3.2. Przykład: skierowanie stron do mediacji
3.3.3. Przetwarzanie adresu e-mail powoda oraz pozwanego
3.3.4. Przetwarzanie w ramach postępowania spadkowego
3.3.5. Przetwarzanie w ramach żądania przedstawienia sądowi akt osobowych i innych dokumentów
3.3.6. Przetwarzanie w ramach dostępu do akt sprawy
3.3.7. Przetwarzanie w ramach publikowania ogłoszeń
3.4. Dlaczego zgoda stanowi wyjątkowo stosowaną podstawę przetwarzania danych osobowych w sądach?

Rozdział 4. Obowiązki sądowych administratorów danych osobowych
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Budowanie świadomości konieczności ochrony danych w codziennych działaniach
4.3. Ustalenie czasu przetwarzania danych osobowych
4.3.1. Zasady ustalania czasu przetwarzania
4.3.2. Usuwanie danych osobowych
4.3.3. Okresowe przeglądy danych
4.4. Obowiązki w zakresie przekazywania danych osobowych
4.4.1. Przekazanie danych osobowych – ogólna charakterystyka
4.4.2. Obowiązki administratorów
4.4.3. Udostępnianie i dostęp do danych orzeczniczych
4.4.3.1. Wpływ jawności wewnętrznej postępowań na udostępnianie i dostęp do danych osobowych
4.4.3.2. Wpływ jawności zewnętrznej postępowań na udostępnianie danych osobowych
4.4.4. Wpływ zakresu jawności postępowań na obowiązki administratorów
4.5. Obowiązki w zakresie powierzania przetwarzania danych osobowych
4.6. Obowiązki w zakresie realizacji praw podmiotów danych
4.7. Upoważnianie do przetwarzania danych osobowych
4.8. Weryfikacja tożsamości podmiotów danych osobowych
4.8.1. Weryfikacja tożsamości uczestników postępowań
4.8.2. Weryfikacja tożsamości jako narzędzie zapewniające ujawnienie danych osobowych uprawnionej osobie
4.8.3. Weryfikacja tożsamości jako element procesu udostępniania danych osobowych innym administratorom
4.8.4. Sposób weryfikacji tożsamości w skargach do organu nadzorczego
4.9. Stosowanie środków organizacyjnych i technicznych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania
4.10. Odstępstwa od realizacji niektórych obowiązków administratorów danych osobowych

Rozdział 5. Naruszenia ochrony danych i inne ryzyka dla administratora
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Naruszenia
5.3. Przykłady naruszeń
5.3.1. Przykład: zgubienie nośnika danych osobowych
5.3.2. Przykład: ujawnienie danych osobowych uczestników postępowań wieczystoksięgowych
5.3.3. Przykład: przetwarzanie danych osobowych bez podstawy prawnej
5.4. Inne nieprawidłowości
5.4.1. Niewłaściwe określenie administratora
5.4.2. Brak realizacji praw osób, których dane dotyczą
5.4.3. Niewłaściwe publikowanie danych osobowych
5.5. Przykłady postępowań dotyczących przetwarzania danych w sądach
5.5.1. Nieprawidłowe oznaczenia uczestników postępowań na kopertach
5.5.2. Żądanie udostępnienia danych osobowych w celu skorzystania ze środków ochrony prawnej
5.5.3. Przetwarzanie wizerunków w postępowaniu sądowym
5.5.4. Przetwarzanie danych z akt osobowych uczestników postępowania
5.5.5. Udostępnianie danych osobowych na stronie internetowej sądu
5.5.6. Odpowiedzialność za działania podmiotu przetwarzającego

Zakończenie
Bibliografia
Spis aktów prawnych
Orzecznictwo