Availability: W magazynie

Prawo legislacyjne. Koncepcja i zarys systemowego ujęcia

Autor: Tomasz Szewc
SKU: PLKiZSU

59,00 

Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66112-44-5
Liczba stron: 166
Okładka: twarda

Opis

Książka przedstawia zarys kompleksowego ujęcia obowiązujących w Polsce przepisów odnoszących się do zagadnień tworzenia prawa. Problematyka prawnych ram działalności prawotwórczej jest ostatnio nieco zaniedbana w polskiej literaturze naukowej. Jest to o tyle paradoksalne, że najwięcej publikacji na ten temat ukazało się w latach 80. XX wieku, a przecież (jak słusznie zauważył Autor) potrzeby praktyki znacząco wzrosły w następnej dekadzie, gdy odtworzono w Polsce samorząd terytorialny. Zwiększyła się wówczas liczba tworzonych w Polsce aktów normatywnych. Ponadto, po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, pojawił się problem multicentryczności polskiego systemu prawnego. To wszystko sprawia, że omawiana problematyka wymaga pogłębionych badań, a recenzowana książka tworzy odpowiadający tym potrzebom program badawczy. Dlatego też wybór tematu rozważań zasługuje ma aprobatę. Podsumowując, książka została napisana na oryginalny temat, o dużej doniosłości praktycznej.

dr hab. Grzegorz Wierczyński


Recenzowana praca jest pierwszym w polskiej nauce opracowaniem stanowiącym próbę całościowej analizy problematyki prawa legislacyjnego z perspektywy stanu prawnego obecnie obowiązującego w Polsce. Autor stawia sobie za cel ukazanie jej koncepcji i zarysu systemowego ujęcia. Z tego względu przygotowanie tej pracy należy uznać za zamierzenie wartościowe i bezdyskusyjnie potrzebne. W pracy wzajemnie się przenikają i uzupełniają rozważania z zakresu prawoznawstwa, teorii prawa, prawa administracyjnego i konstytucyjnego. Niewątpliwym walorem recenzowanej monografii jest jej głęboko przemyślana i wyjątkowo przejrzysta konstrukcja, pozbawiona rozważań na tematy jedynie pozornie związane z głównym nurtem zagadnień czy luźno z nim powiązanych wątków pobocznych.

dr hab. Agnieszka Skóra

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Prawo legislacyjne jako gałąź prawa
1.1. Wprowadzenie
1.2. Terminologia
1.3. Legislacja jako przedmiot prawa legislacyjnego
1.4. Źródła prawa legislacyjnego
1.5. Doktryna a zagadnienia legislacji w Polsce
1.6. O potrzebie kodyfikacji prawa legislacyjnego
1.7. Zasady prawa legislacyjnego
1.7.1. Zasada praworządności
1.7.2. Zasada zgodności z prawem międzynarodowym
1.7.3. Zasada demokratycznego państwa prawnego
1.7.4. Zasada równości wobec prawa
1.7.5. Zasada sprawiedliwości społecznej
1.7.6. Zasada subsydiarności i minimalizmu interwencji
1.7.7. Zasada prawa do sądu
1.7.8. Zasada proporcjonalności
1.7.9. Zasada wyłączności materii ustawowej
1.7.10. Zasady przyzwoitej legislacji w ujęciu S. Wronkowskiej
1.7.11. Zasady przyzwoitej legislacji w ujęciu L. Grzonki
1.7.12. Zasada zupełności regulacji stosunków społecznych
1.7.13. Zasada nieredundancji
1.7.14. Zasada spójności aktu prawnego
1.7.15. Zasada logicznego związku
1.7.16. Zasada syntetyczności prawa
1.7.17. Zasada prostej treści prawa (komunikatywności)
1.7.18. Zasada stosowania wyłącznie wypowiedzi dyrektywalnych
1.7.19. Zasada konsultacji społecznych
1.7.20. Zasada kompletności projektu aktu prawnego
1.7.21. Zasada uzasadnienia
1.7.22. Zasada przestrzegania zasad techniki prawodawczej

Rozdział 2. Materialne prawo legislacyjne, czyli o przygotowaniu projektu aktu prawnego
2.1. Wprowadzenie
2.2. Metodyka tworzenia aktu prawnego
2.2.1. Uwagi ogólne
2.2.2. Badania wstępne
2.2.3. Przygotowanie założeń aktu
2.2.4. Proces legislacyjny jako proces decyzyjny
2.3. Czynniki kształtujące treść rozwiązań przyjętych w akcie prawodawczym
2.4. Opracowanie tekstu aktu prawnego
2.4.1. Wprowadzenie
2.4.2. Budowa aktu prawnego
2.4.2.1. Tytuł
2.4.2.2. Preambuła
2.4.2.3. Podstawa prawna
2.4.2.4. Przepisy
2.4.2.5. Uzasadnienie
2.4.2.6. Odnośnik
2.4.3. Środki techniki prawodawczej
2.4.4. Systematyka wewnętrzna aktu

Rozdział 3. Ustrojowe prawo legislacyjne, czyli o podmiotach prawotwórczych
3.1. Wprowadzenie
3.2. Parlament
3.3. Prezydent
3.4. Centralne organy administracji rządowej
3.5. Rządowe Centrum Legislacji
3.6. Rada Legislacyjna
3.7. Inne jednostki wewnątrz Rady Ministrów
3.8. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
3.9. Terenowe organy administracji rządowej
3.10. Organy jednostek samorządu terytorialnego
3.11. Zakłady administracyjne
3.12. Lobbyści

Rozdział 4. Procedury legislacyjne, czyli od pomysłu do promulgacji
4.1. Wprowadzenie
4.2. Procedura ustawodawcza
4.3. Procedura wydania rozporządzenia oraz opracowania projektu ustawy przez Radę Ministrów
4.4. Procedury uchwałodawcze
4.5. Procedura wydawania aktów prawa miejscowego przez terenowe organy monokratyczne
4.6. Konsultacje społeczne projektu aktu

Rozdział 5. Dominus legibus solutum non est, czyli o kontroli i nadzorze nad działalnością legislacyjną
5.1. Wprowadzenie
5.2. Trybunał Konstytucyjny
5.3. Sądy administracyjne
5.4. Prokuratura i inne organy kontroli państwowej
5.5. Rada Ministrów i Prezes Rady Ministrów
5.6. Wojewoda i RIO
5.7. Nadzór i kontrola nad zakładami administracyjnymi
5.8. Skutki wadliwej legislacji

Zakończenie
Wykaz źródeł
Literatura
Źródła internetowe
Orzeczenia sądowe
Akty prawne