Availability: W magazynie

Wybrane problemy prawa ochrony środowiska w orzecznictwie

SKU: WPPOSwO

60,00 

Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-64512-64-3
Liczba stron: 212
Okładka: miękka

Opis

Przedmiotem monografii są wybrane zagadnienia prawne ochrony środowiska, omawiane w kontekście rezultatów działalności władzy sądowniczej. Znalazły się w niej przede wszystkim opracowania poświęcone orzecznictwu Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów administracyjnych z zakresu polskiego prawa ochrony środowiska, uwzględniające także wpływ prawa europejskiego. Uzupełniają je studia poświęcone nietypowym rozwiązaniom funkcjonującym w innych państwach (sądom utworzonym specjalnie dla rozpatrywania spraw z zakresu ochrony środowiska), orzecznictwu sądów czeskich w zakresie odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska oraz orzecznictwu dwóch podmiotów międzynarodowych o charakterze quasi-sadowym.

Autorami prezentowanych prac są przedstawiciele nauki prawa ochrony środowiska oraz sędziowie NSA i wojewódzkich sadów administracyjnych.

Spis treści

Wprowadzenie

Utrzymanie czystości i porządku w gminach w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (kilka uwag w związku z wyrokiem z dnia 28 listopada 2013 r.)
Ryszard Mikosz

Ochrona przyrody a ochrona własności w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
Bartosz Rakoczy

Wpływ wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2014 roku na regulacje odpowiedzialności administracyjnoprawnej
Daria Danecka

Komitety ds. Przestrzegania Konwencji z Aarhus i ds. Implementacji Konwencji z Espoo jako trybunały międzynarodowe: orzecznictwo i relacja do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar

Przepisy unijnego prawa ochrony środowiska a rekonstrukcja przez sądy administracyjne wzorca legalności decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu ochrony środowiska (wybrane zagadnienia)
Mariusz Baran

Interpretacja zasad ogólnych prawa ochrony środowiska przez sądy administracyjne
Karolina Szuma

Strony w procesie inwestycyjnym elektrowni wiatrowych w orzecznictwie sądowoadministracyjnym
Zygmunt Wiśniewski

Jak sąd administracyjny został organem ochrony środowiska (uwagi na tle art. 145 § 3 i art. 145a ppsa)
Tomasz Grossmann

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 sierpnia 2014 r. (sygn. akt III SA/Gl 650/14)
Aleksander Lipiński

Orzecznictwo sądów czeskich w zakresie odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska
Wojciech Radecki

Krajowe specjalistyczne sądownictwo ochrony środowiska na przykładzie wybranych państw
Zbigniew Bukowski

Bibliografia