Availability: W magazynie

E-postępowanie podatkowe w praktyce

10,00 

Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65611-14-7
Liczba stron: 213
Okładka: twarda

Opis

W jaki sposób wszcząć e-postępowanie podatkowe? Jak przebiega procedura doręczenia elektronicznego i kiedy jest ono skuteczne? Kto może otrzymać e-dostęp do akt sprawy?

Publikacja porusza kwestie związane z postępowaniem podatkowym przy wykorzystaniu kanałów elektronicznych. Autorzy określają zasady takiej formy komunikacji między organem podatkowym a stroną postępowania oraz innymi organami administracji publicznej. Omawiają reguły dotyczące doręczania korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przedstawiają charakterystykę skrzynek nadawczych oraz przesłanki e-doręczenia.

Książka opisuje procedury dokumentowania czynności w e-postępowaniu podatkowym i zasady wydawania decyzji podatkowej w formie dokumentu elektronicznego. Precyzuje, jak przygotować wezwanie elektroniczne, przeprowadzić postępowanie dowodowe oraz przekazać sprawę do sądu administracyjnego.

Ponadto publikacja porusza takie zagadnienia, jak:

  • przesłanki uruchomienia trybu elektronicznego,
  • techniczne aspekty komunikacji elektronicznej w zakresie postępowania podatkowego,
  • udzielanie pełnomocnictwa przez Internet,
  • procedura odstąpienia od komunikacji elektronicznej,
  • obsługa portali podatkowych,
  • rozwiązywanie problemów związanych z odebraniem korespondencji doręczonej elektronicznie przez niewłaściwego pełnomocnika strony.

Opracowanie zawiera praktyczne przykłady oraz wskazówki ułatwiające efektywne ustrukturyzowanie i wykorzystanie pozyskanych informacji przez organy podatkowe.

Kamil Szczęsny:

Adwokat specjalizujący się w prawie podatkowym, postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych oraz prawie karnym i karnym skarbowym, współpracujący z GWW Tax, zdobywca II miejsca w X Rankingu Firm i Doradców Podatkowych, w kategorii „podatki i opłaty lokalne”, organizowanym w 2016 r. oraz finalista konkursu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2016.

Tomasz Burczyński:

Doktor nauk prawnych, radca prawny, wspólnik GWW Tax, specjalizujący się w sporach podatkowych. W 2016 r. zajął II miejsce w rankingu Gazety Prawnej w kategorii „spory przed sądami”. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu procedur administracyjnych i sądowych, materialnego prawa podatkowego oraz prawa informatycznego.

Tomasz Nowak:

Doktor nauk prawnych, pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego – Zakładzie Zobowiązań i Procedur Podatkowych.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Ewolucja regulacji e-postępowania podatkowego w ogólnym prawie podatkowym w Polsce
1.1. Ewolucja regulacji dotyczącej e-doręczeń
1.2. Ewolucja przepisów dotyczących wnoszenia podań w formie elektronicznej

Rozdział 2. Regulacja e-postępowania podatkowego w stanie prawnym obecnie obowiązującym
2.1. Systemy informatyczne wykorzystywane w e-postępowaniu podatkowym
2.2. Przesłanki e-doręczenia
2.2.1. Przesłanki e-doręczenia „z mocy prawa”
2.2.2. Przesłanki e-doręczania stronom niedziałającym przez „profesjonalnego” pełnomocnika oraz „nieprofesjonalnym” pełnomocnikom
2.2.3. Obligatoryjne e-doręczenia przy spełnieniu jednej z przesłanek uruchomienia trybu „elektronicznego”
2.3. Tryb doręczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2.3.1. Wydanie dokumentu w formie elektronicznej jako warunek e-doręczenia
2.3.2. Umożliwienie podjęcia pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2.3.3. „Odbiór” pisma przez jego adresata
2.3.4. Procedura odstąpienia od komunikacji elektronicznej przy doręczeniu
2.3.4.1. Przesłanki odstąpienia od komunikacji elektronicznej
2.3.4.2. Sposób wytworzenia pisma po spełnieniu przesłanek odstąpienia od komunikacji elektronicznej
2.3.4.3. Procedura doręczenia pism po spełnieniu przesłanek odstąpienia od e-doręczenia
2.4. Składanie podań przez stronę za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2.5. Inne czynności podejmowane w toku postępowania podatkowego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
2.5.1. Złożenie pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego
2.5.2. E-dostęp do akt sprawy
2.5.3. Składanie dokumentów przez stronę w formie elektronicznej

Rozdział 3. Elektroniczne skrzynki podawcze oraz portal podatkowy
3.1. Elektroniczne skrzynki podawcze
3.1.1. Uwagi ogólne
3.1.2. Charakterystyka najpopularniejszych elektronicznych skrzynek podawczych
3.1.2.1. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
3.1.2.2. System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej
3.2. Portal podatkowy
3.2.1. Opis portalu podatkowego
3.2.2. Rejestracja
3.2.3. Indywidualne konto podatkowe
3.2.4. Zakres spraw i sposób ich załatwienia
3.2.5. Podsumowanie

Rozdział 4. Doręczanie pism w formie elektronicznej z punktu widzenia strony postępowania podatkowego
4.1. Wniosek o doręczanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
4.1.1. Uwagi ogólne
4.1.2. Wniosek w formie dokumentu elektronicznego
4.1.2.1. Złożenie wniosku przez ePUAP
4.1.2.2. Złożenie wniosku przez SEKAP
4.1.3. Wniosek w formie tradycyjnej
4.1.4. Zgoda podatnika na wniosek organu o doręczanie elektroniczne
4.1.5. Odmowa uwzględnienia wniosku o doręczanie korespondencji w formie elektronicznej
4.2. Otrzymywanie korespondencji w formie elektronicznej
4.2.1. Uwagi ogólne
4.2.2. Informacje konieczne do odbioru korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
4.2.2.1. Zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w formie dokumentu elektronicznego
4.2.2.2. Treść zawiadomienia w najpopularniejszych systemach informatycznych
4.2.2.3. Zawiadomienie powtórne
4.2.3. Odbiór korespondencji oraz podpisanie urzędowego potwierdzenia odbioru
4.2.3.1. Uwagi ogólne
4.2.3.2. Odbiór korespondencji
4.2.3.3. Podpisanie urzędowego poświadczenia odbioru
4.3. Istotne, z punktu widzenia stron postępowań podatkowych, problemy związane z doręczaniem elektronicznym na wybranych przykładach

4.3.1. Problem związany z nieprawidłowym zawiadomieniem oraz brakiem zamieszczenia pisma na elektronicznej skrzynce podawczej
4.3.2. Problem związany z podwójnym doręczeniem, tj. w sposób tradycyjny i za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w sytuacji złożenia wniosku o doręczanie elektroniczne
4.3.3. Problem związany z odebraniem korespondencji doręczonej elektronicznie przez niewłaściwego pełnomocnika strony
4.3.4. Problem związany z odmową doręczania korespondencji w formie elektronicznej

Rozdział 5. Działania organu podatkowego na etapie wszczęcia e-postępowania podatkowego
5.1. Wszczęcie e-postępowania podatkowego przez organ podatkowy
5.1.1. Badanie możliwości zastosowania środków komunikacji elektronicznej
5.1.2. Działania organu podatkowego w zakresie uzyskania zgody na komunikację elektroniczną
5.1.3. Problemy organu podatkowego uniemożliwiające komunikację elektroniczną
5.2. Wszczęcie e-postępowania przez stronę
5.2.1. Uwagi wstępne
5.2.2. Badanie przez organ podatkowy warunków skutecznego wniesienia e-podania
5.2.3. Skutki wadliwości e-podania

Rozdział 6. Działania organu podatkowego w toku e-postępowania podatkowego
6.1. Rezygnacja z e-komunikacji i zmiana adresu elektronicznego
6.1.1. Uwagi wstępne
6.1.2. Niektóre skutki rezygnacji strony z e-komunikacji
6.1.3. Aktualizacja adresu elektronicznego
6.2. Postępowanie dowodowe
6.2.1. Uwagi wstępne
6.2.2. Wezwania elektronicznie
6.2.3. Elektroniczne dokumentowanie czynności w postępowaniu podatkowym
6.2.4. Zapewnienie przez organ podatkowy elektronicznego dostępu do akt sprawy
6.2.5. E-dowody
6.2.5.1. Uwagi ogólne
6.2.5.2. Dokumenty urzędowe
6.2.5.3. Dokumenty prywatne
6.2.5.4. Księgi podatkowe
6.2.5.5. Elektroniczne pozyskiwanie informacji przez organ podatkowy zamiast żądania zaświadczeń
6.2.5.6. Elektroniczne pozyskiwanie informacji przez organ podatkowy od innych podmiotów
6.2.5.7. E-odpisy i odpisy e-dokumentów
6.2.5.8. Informacje pozyskiwane drogą elektroniczną od podatników
6.2.6. Problem efektywnego wykorzystania informacji przez organ podatkowy
6.2.7. Ocena e-dowodów

Rozdział 7. Elektroniczne orzeczenia i przekazanie sprawy do sądu administracyjnego
7.1. Decyzje i postanowienia w formie dokumentu elektronicznego
7.1.1. Decyzje
7.1.1.1. Wydanie decyzji
7.1.1.2. Odindywidualizowanie decyzji
7.1.2. Postanowienia
7.1.2.1. Uwagi ogólne
7.1.2.2. Rozstrzygnięcia incydentalne w zakresie elektronicznej komunikacji
7.2. Postępowanie drugoinstancyjne i skierowanie sprawy do sądu administracyjnego
7.2.1. Postępowanie drugoinstancyjne
7.2.1.1. Uwagi ogólne
7.2.1.2. Badanie elektronicznej komunikacji
7.2.2. Przekazanie sprawy do sądu administracyjnego
7.2.2.1. Aktualna praktyka
7.2.2.2. Zmiana stanu prawnego

Zakończenie
Wykaz podstawowych aktów prawnych
Orzecznictwo
Bibliografia
Skorowidz