Availability: W magazynie

Skargi, wnioski i petycje – powszechne środki ochrony prawnej

10,00 

Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65611-38-3
Liczba stron: 646
Okładka: twarda

Opis

Jak odróżnić skargę i wniosek od petycji? Kiedy można pozostawić skargę lub petycję bez rozpatrzenia? Na jakich zasadach organ i urzędnik ponoszą odpowiedzialność z tytułu rozpatrywania powszechnych środków ochrony? Czy można zaniechać wszczęcia postępowania w sprawie złożonego wniosku?

Książka pomoże nie tylko rozwiać wątpliwości osób na co dzień zajmujących się rozpatrywaniem skarg, petycji i wniosków, ale również przyczyni się do pogłębienia wiedzy na temat procedur z tym związanych. Podane w niej kryteria będą pomocne w poprawnej kwalifikacji pism, które trafiają do instytucji publicznych, i w doborze trybu ich rozpatrywania. Autorzy wiele uwagi poświęcili też tematowi nadużywania prawa do petycji i wynikającym z tego konsekwencjom.

W publikacji zostały przedstawione regulacje prawne dotyczące wykorzystania komunikacji elektronicznej przez stronę wnioskującą oraz organ prowadzący postępowanie. Przeanalizowano m.in. kwestie wydawania dokumentów elektronicznych oraz doręczania ich uczestnikom postępowania. Ponadto autorzy szczegółowo omówili zagadnienie jawności i dostępu do akt sprawy oraz przedstawili, w jakich sytuacjach wskazane jest publiczne ogłaszanie dokumentów.

Opracowanie zawiera również wyjaśnienia dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej, cywilnej i karnej funkcjonariuszy publicznych rozpatrujących wnioski, skargi i petycje. Autorzy nie pominęli także istotnych aspektów związanych z ochroną danych osobowych osób, które, składając skargę lub wniosek, ujawniają nieprawidłowości w funkcjonowaniu danej organizacji.

W książce poruszone zostały zagadnienia związane z postępowaniem skargowo-wnioskowym oraz postępowaniem w sprawie petycji, m.in. w jednostkach samorządu terytorialnego, organach administracji rządowej, sądach, Sejmie i instytucjach europejskich.

Grzegorz Sibiga:

Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, adwokat współpracujący z Kancelarią Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, członek Rady ds. Cyfryzacji Ministra Administracji i Cyfryzacji, a w poprzedniej kadencji – wiceprzewodniczący Rady Naukowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Autor licznych publikacji dotyczących ochrony danych osobowych, członek rady konsultacyjnej miesięcznika „IT w Administracji”.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Część I
ZAGADNIENIA OGÓLNE I PRZEKROJOWE

Kilka uwag na temat pojęć petycji, skargi i wniosku oraz ustawowej regulacji zasad i trybu ich rozpatrywania
prof. dr hab. Jacek Lang

Petycje, wnioski i skargi – rozgraniczenie pojęć i funkcji instytucji
dr Agnieszka Korzeniowska-Polak

Postępowanie w sprawie petycji, wniosków i skarg – kluczowe rozwiązania i problemy
dr Przemysław Kledzik

Zagadnienie jawności i dostęp do akt w postępowaniach uproszczonych w sprawach skarg, wniosków i petycji
Dominik Sybilski

Zastosowanie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach w sprawach skarg, wniosków i petycji
dr Grzegorz Sibiga

Sytuacja faktyczna i prawna ochrona osób składających skargi. Doświadczenia i wnioski płynące z whistleblowingu
dr Mariusz Maciejewski

Wykorzystanie instytucji petycji, wniosków i skarg przez związki zawodowe – analiza dogmatycznoprawna
dr Radosław Galicki

Prawnomiędzynarodowe i europejskie standardy w zakresie petycji a prawo polskie
dr Anna Rytel-Warzocha

Pozasądowa ochrona praw jednostki w Unii Europejskiej
dr Agnieszka Sołtys

Procedura wnoszenia skarg, wniosków i petycji w Chinach (xinfang). Fenomen zjawiska prawnego i jego stosunek do systemu sądowej kontroli administracji
prof. dr hab. Agnieszka Skóra

Część II
WYBRANE ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE

SKARGI I WNIOSKI WEDŁUG KPA

Pozostawienie skargi bez rozpoznania w postępowaniu uproszczonym
Konrad Łuczak

W kwestii potrzeby urealnienia instytucji skarg z działu VIII kpa jako środka ochrony prawnej wobec działań jednostek samorządu terytorialnego
dr hab. Jerzy Korczak

Rozpatrywanie skarg przez organy uchwałodawcze jednostek samorządu terytorialnego
dr Marlena Sakowska-Baryła

Postępowanie skargowe jako próba zastępczej regulacji ochrony interesów faktycznych osób trzecich w postępowaniu administracyjnym po likwidacji instytucji osoby zainteresowanej
dr Mateusz Błachucki

SKARGI SZCZEGÓLNE

Ciężar dowodzenia w postępowaniu dotyczącym wniosku, skargi lub prośby skazanego
(art. 6 § 2 kkw)
dr hab. Bartosz Majchrzak

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów – fasada czy sposób na efektywną realizację praw wynikających z art. 63 Konstytucji RP?
Agnieszka Jendrzejewska

Charakter prawny zgłoszenia o wystąpieniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku
lub szkody w środowisku
dr hab. Piotr Korzeniowski

PETYCJE

Realizacja prawa do petycji
dr hab. Rafał Stankiewicz

Żądanie wszczęcia postępowania administracyjnego inicjowanego z urzędu – realny czy pozorny zbieg prawa do petycji z jurysdykcyjnym postępowaniem administracyjnym
Daniel K. Nowicki

Wykorzystywanie prawa do petycji w sposób niezgodny z jego celem. Zagadnienia wybrane
dr Agnieszka Piskorz-Ryń
dr Joanna Wyporska-Frankiewicz

Postępowanie w sprawie petycji w Sejmie – prawo i praktyka
dr Ewelina Gierach
dr Piotr Chybalski

Na marginesie sejmowej problematyki petycji
prof. dr hab. Andrzej Szmyt

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA ZWIĄZANA ZE STOSOWANIEM PRZEPISÓW O SKARGACH, WNIOSKACH I PETYCJACH

Odpowiedzialność administracyjna „urzędnika” i organu administracji publicznej przy rozpatrywaniu wniosków, skarg i petycji
dr Wojciech Drobny

Odpowiedzialność karna z tytułu złożenia i rozpoznania skargi, wniosku i petycji. Zagadnienia węzłowe
dr Adam Błachnio

Ochrona cywilnoprawna przed naruszeniami danych osobowych (dóbr osobistych) w procesie wnoszenia i rozpatrywania petycji (aspekty teoretyczno-prawne)
dr Joanna Mucha-Kujawa

KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW O SKARGACH, WNIOSKACH I PETYCJACH

Postępowanie w sprawie petycji, wniosków i skarg a sądowa kontrola administracji
dr Grzegorz Rząsa

Instytucja skarg, wniosków i petycji w praktyce kontrolnej Najwyższej Izby Kontroli
dr Elżbieta Jarzęcka-Siwik

O skuteczną realizację prawa petycji. Refleksje na podstawie działań Rzecznika Praw Obywatelskich
dr Jarosław Zbieranek

Część III
Bibliografia problematyki skarg, wniosków i petycji z lat 1960–2016

Wykaz aktów prawnych